Conditions

algemene voorwaarde

ENGLISH VERSION SEE BELOW!
ALGEMENE VOORWAARDEN SDC WORLD PARTY

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering van toegangsbewijzen en het bijwonen van SDC World Party, waarbij de organisatie met beperkte aansprakelijkheid partij is. Verder te noemen als zijnde de organisatie.
 • Onze gasten behoren ouder te zijn dan 22 jaar.
 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie.
 • Deze toegangsbewijzen mogen niet doorverkocht worden aan derden.
 • Bij eventuele betaling aan de avondkassa, kan de ticketprijs 25% hoger zijn dan in de voorverkoop.
 • Om een juiste sfeer te creëren op dit evenement zijn uitsluitend koppels en single dames welkom. Gasten die niet voldoen aan de gestelde dress code of zich misdragen worden niet toegelaten of kunnen verwijderd worden! Heren ‘alleen’ hebben GEEN toegang tot het feest!
 • De gasten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, en/of de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden.
 • Het betreden van de locatie waar de evenementen plaatsvinden en het bijwonen van de party, geschiedt door de gasten voor geheel eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts-, of andere lichamelijke stoornissen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor de kosten en de schade welke ontstaan aan de gasten en/of goederen, als deze direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van haarzelf, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met de uitvoeringen van werkzaamheden.
 • De organisatie is tevens niet aansprakelijk voor de schade die wordt aangebracht aan de goederen en/of inboedel van de exploitant die ontstaat, als deze direct of indirect door handelen of nalaten van de gast. Deze kosten zijn in z’n geheel voor rekening van de gast die de schade heeft veroorzaakt!
 • Het is verboden mobiele telefoons met cam, foto-, film-, en andere opname apparatuur mee te nemen naar de area en de aanleunende ruimtes. De organisatie heeft een huis fotograaf aangewezen die beperkte foto’s mag maken om een sfeerimpressie van het evenement weer te kunnen geven. Indien men wenst niet gefotografeerd te worden kan men dit aan de betreffende fotograaf kenbaar maken. Hierbij kan echter geen rekening worden gehouden met de privacy van onze gasten!
 • Foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie doeleinden!
 • Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan. Aan degene die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder restitutie van het toegangsgeld.
 • Er zijn lockers aanwezig tijdens het evenement SDC World Party.
 • Dress to Impress…. conform de gestelde dress code, sexy stijlvol en chique…maar heb respect naar elkaar!!

SDC WORLD PARTY ANNULERINGS REGELS

 • Het niet bijwonen, of niet tijdig verschijnen op een evenement geeft geen recht op restitutie van de entreegelden, evenmin in de vorm van een tegoed bon of anders!
 • Annuleren kan alleen; indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw eigen verzekeringsagent! Restitutie van entreegelden volgt dan ook uitsluitend via uw eigen verzekering/ tussenpersoon waarbij de organisatie van SDC World Party géén partij is!
 • Bij annulering door de organisatie ontvangt men de entreegelden retour minus de reserveringskosten [fee]!
 • Overname van tickets, cq het doorverkopen van tickets is NIET toegestaan!
 • Bij hotelarrangementen staat de hotel component los van de entree-tickets, bij annulering vanuit de klant dient men voorzien te zijn van een annuleringsverzekering. De organisatie zelf is slechts een bemiddelaar in deze. Restitutie vanuit de organisatie is dus niet mogelijk. Voor een annuleringsverzekering verwijzen wij naar uw verzekeringsagent/ maatschappij.
 • Belangrijk: Gasten die geheel zelfstandig als partij een reis en/of verblijf boeken adviseren wij ten alle tijden een annuleringsverzekering af te sluiten! De organisatie is niet verantwoordelijk voor de reis-/verblijfskosten indien het evenement verplaatst of gecancelled moet worden wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken. !! > TIP: Neem altijd vooraf notie van de algemene voorwaarden van de aanbieder die de verblijfsaccommodatie of reis ter beschikking stelt of hierin bemiddeld. Het kan zó zijn dat bij annulering géén gelden worden gerestitueerd!
 • De organisatie behoudt zich het recht voor wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken het evenement te verplaatsen en hotel, begin- en/of eindtijden van een party te wijzigen. Bij verplaatsing van het evenement zal deze bijtijds aangegeven worden op de diverse social media netwerken die tot de organisator ter beschikking staan. Verplaatsing van het evenement geeft geen recht op restitutie.
 • Bij een annulering door de organisatie zal de gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs worden gerestitueerd in een door de organisatie gehanteerde vastgesteld termijn.
 • Termijn wordt bepaald door organisatie die het evenement organiseert en is niet beïnvloedbaar door berichtgeving van andere partijen die met het evenement betrokken zijn/waren.

UK
GENERAL CONDITIONS SDC WORLD PARTY

 • These general conditions are applicable and form an unbreakable total with all the agreements regarding sales and delivery of entrance tickets and participation at the SDC World Party, for which the organisation is a party with limited responsibility. Further to be referred to as being the organisation.
 • Our guests need to be older than 22 years of age.
 • The entree tickets are and stay property of the organisation. These entree tickets cannot be sold to third parties.
 • When paying on the evening itself a the evening register, the ticket price may be 25% higher than in the pre-sale.
 • To create a correct atmosphere at this event, only couples and ladies are welcomed. Guest who do not comply to the dress code or misbehave will not be admitted or can be removed! Single guys will NOT have access to the party!
 • The guests are obligated to adhere to the regulations and/or directions of the organisation, and/or the venue where the event takes place.
 • Entering the location of the event and attending the party, is for the guests at their complete and own risk; the organisation does not accept any responsibility for damage in any way, shape or form, for instance hearing, vision and other bodily harm.
 • The organisation is not responsible for cost and damage to guests and/or belongings, if this is a direct or indirect result of negligence or actions by themselves, of persons in service, or other persons of themselves, or other persons put the work, or third parties, during or in connection to the executions of the activities.
 • The organisation is also not responsible for damage done to goods and/or property of the venue, if this has been caused directly or indirectly by negligence or actions of the guest. These cost are in it’s entirety for the guest who has caused the damage!
 • It is prohibited to bring mobile phones with cam, photo, film, and other recording devices into the area and spaces. The organisation has a dedicated house photographer, who is allowed to take limited pictures to capture an impression of the event. If one does not wish to be photographed please let the photographer know. We can alas not take the privacy of our guests into consideration!
 • Photos can be used for publication purposes!
 • People who appear in the material cannot claim any right to any compensation.
 • Druguse and excessive alcoholuse is not allowed. Anyone in breach of this regulation, can be removed without restitution of entree fee.
 • Lockers are available during the event SDC World Party.
 • Dress to Impress…. conform stated dress code, sexy, stylish and chique, but please be respectful to each other!

SDC WORLD PARTY CANCELLATION RULES

 • Not showing up, not being on time at the event will give you no right on a refund of entree fees, also not in the form of a credit voucher or other!
 • Cancelling is only possible if you have a cancellation policy with your insurance agent! Refunds of entree fees can only take place between your own insurance/agent whereas the organisation of SDC World Party is not involved!
 • Upon cancellation by the organisation itself you will get a refund of entree fees minus the reservation fee!]!
 • Gifting/taking over tickets, or selling of tickets is NOT allowed!
 • For hotelarrangements; the hotel component is not connected to entree tickets and for cancellations you will need a cancellation policy. The organisation itself is just an intermediary. Restitution through the organisation is therefore not an option. For a cancellation policy we refer you to your very own insurance company/agent.
 • Important: Guests who on their own accord as party organise a trip and/or stay we highly recommend to take a cancellation policy! The organisation is not responsible for the travel cost/cost of your stay if the event is moved to a different location or has to be cancelled for practical, operational or other reasons. TIP: Please always check the general regulations of the provider of the accommodation or trip. It could be that no restitution will take place in case of cancellation!
 • The organisation claims the right to change location of the event or hotel for practical, operational or other reasons. In case the event is re-located this will be communicated on time through different social media networks who organiser has at its disposal. Re-location of the event does not give right to claim a refund.
 • In case the organisation cancels the event, the used purchase price of the entree ticket will be refunded within a timeframe determined by organiser.
 • This timeframe will be determined by the organisation organising the event and is not encumbered by any news messages of other parties involved with the event..